Rad na izvođenju telekomunikacionih objekata

Telekomunikacioni objekti Sodra company- Stub Vučje
 1. Probijanje i izgradnja  pristupnog puta,izrada i polaganje elektroenergetskog priključka i izrada armirano betonskog temelja za potrebe montaže stuba h=12m (Vučje). Investitor: Roaming networks Beograd – M-tel, period izgradnje oktobar-novembar 2014. 2.Probijanje i izgradnja pristupnog puta,izrada i polaganje elektroenergetskog priključka i izrada armirano betonskog temelja za potrebe montaže stuba h=24 m (Vraćenovići). Investitor: Roaming networks Beograd – M-tel, period izgradnje oktobar-januar 2014-2015.  
  1. Izrada, transport i montaža armirano betonskih elemenata za potrebe montaže antenskih uredjaja ( zgrada SO Nikšić)
Investitor: Roaming networks Beograd – M-tel, period izgradnje oktobar-novembar 2014. 4. Iizgradnja  pristupnog puta,izrada i polaganje elektroenergetskog priključka i izrada armirano betonskog temelja za potrebe montaže stuba h=36m (Ozrinići). Investitor: Roaming networks Beograd – M-tel, period izgradnje mart-septembar 2015.  
Sodra Company Crna Gora- Montaža stubova na zgradi Opštine Nikšić
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora