Procjene i sudska vještačenja Sodra Company

Sodra company Crna Gora
Naše društvo ima ovlašćenja i licence da se bavi: 1. sudskim vještačenjima i 2. procjenama vrijednosti nekretnina. Sodra Company doo je sudski vještak-pravno lice. U nastavku dajemo dio naših međunarodnih aktivnosti iz ove djelatnosti.
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora